30

مسابقات طناب کشی بخش بانوان و آقایان

آئین ها و مراسم محرم
سپتامبر 5, 2019
مراسم جشن و پایکوبی
سپتامبر 5, 2019

مسابقات محلی روستا از جمله مسابقه طناب کشی است که در دو بخش بانوان و آقایان برگزار گردید