30

مشاهیر روستا

روستای طاد مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار کشور بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:

دو شخصیت بزرگ از روستای طاد در متون تاریخی ذکر شده اند . نخست أبو بکر بن عمر بن أبی بکر بن أحمد معروف به  ززا که در اوائل قرن ششم هجری زندگی  می کرد و دیگری أبو محمد عبد الله بن علی بن عبد الله طاد ی معروف به المؤدب است که در اواسط قرن ششم هجری ودر اواخر حکومت سلجوقیان زند گی می کرد . حاجی هادی عبدالهی معروف به حاجی خان پزشک سرشناس طادی که در اواخر دوره قاجار درروستای طاد زندگی می نمود و آن چنان حاذق و توانا بود که حتی بیماران شهرهای دور دست نیز به وی مراجعه می کردند. حاجی خان خدمات ارزنده ای به مردم منطقه لنجان به ویژه روستای طاد ارائه داد .وی را نخستین پزشک منطقه لنجان می دانند که با وجود فرصت های مغتنم بسیاری برای پیشرفت شخصی خود، سالها در این مناطق به مردم خدمت می کرد.

 

کارگردانان و فعالان عرصه سینما که زادگاه ولادت آنها روستای زیبا طاد می باشد:

 آقایان: ابوالقاسم طادی، پرویز شیخ طادی، بهزاد جعفری طادی، بهنام جعفری طادی

خانم ها : مریم جعفری طادی و....