30

آموزشگاه ها

مراکز آموزشی روستای داد به شرح زیر می باشد:

روستا دارای یک واحد آموزگاه کلاس های تقویتی دورس مدارس و یک واحد آموزشگاه زبان می باشد.

مشخصات مراکز آموزشی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  آموزشگاه نوین صدرا      
  آموزشگاه زبان