30

مراکز اداری

  • دهیاری و شورای اسلامی

روستای طاد برای سازماندهی به فعالیت های روستایی دارای فضایی تحت عنوان دهیاری و شورای اسلامی می باشد که ساختمان در کنار مجموعه ورزشی چند منظوره در دست احداث می باشد. 

  • سیستم بانکی روستای طاد:

روستای طاد دارای یک شعبه بانک تجارت و یک شعبه بانک کشاورزی می باشد

  • پست بانک و مخابرات:

روستا مجهر به پست بانک و مخابرات نیز می باشد.

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
   ساختمان دهیاری وشورای اسلامی      
بانک تجارت      
بانک کشاورزی      
پست بانک و مخابرات