30

مراکز بهداشتی و درمانی

مراکز بهداشتی و درمانی طاد

  • کاربری درمانی 

خانه بهداشت: یک واحد درمانی(خانه بهداشت) در محله بنیاد روستای طاد واقع شده است که به صورت جداگانه به اهالی سرویس دهی می نمایند و در مجموع سطحی معادل 3168 مترمربع با سرانه 0/7  متر مربع را به خود اختصاص داده است.

  • کاربری بهداشتی 

روستای طاد دارای دو واحد بهداشتی(حمام عمومی) در محله طاد که در مجموع کاربری بهداشتی روستا را تشکیل می دهند. علاوه بر این یک واحد داروخانه – یک مطب عمومی به سرپرستی دکتر رامین در روستا دایر می باشد.

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
 خانه بهداشت      
حمام عمومی       
  داروخانه طاد      
   مطب دکتر رامین      
         
         
         
         

 

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ... 1- 2- 3- ساعات کار : روزهای : نام مدیر:
راههای تماس