30

فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری
  تاسیس واحدهایی در حد کارگاهی با احداث سایت صنعتی       
  احداث واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی      
  یکپارچه سازی اراضی زارعی و افزایش سطح زیر کشت و راندمان آبیاری       
  افزایش امکانات و خدمات روستا که در ایجاد اشتغال و جذب جمعیت جوان موثر است      
  احداث شرکت تعاونی روستای طاد       
  احداث یک پایانه حمل و نقل