30

معرفی اعضای شورای اسلامی

مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شوراي اسلامي روستا
تصویر سمت نام نام خانوادگي تلفن تماس مدرك تحصيلي مدرك تحصيلي
  رییس شورا               آقای علیرضا                 مردانی      
  نائب رئیس شورا               آقای روح الله                    طالبی      
  عضو شورا               آقای مهدی                    طالبی      
  عضو شورا    آقای عبدالرضا جعفری      
  عضو شورا آقای سعید احمدی