10

گزارشات مالی شش ماهه اول ۱۳۹۸ شورا

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی روستا
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  جمع منابع و موجودی اول دوره     جمع هزینه ها و موجودی آخردوره