30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

وضعیت اقلیمی روستای طاد

روستا از نظر اقلیم در منطقه خشک واقع گردیده است به طوری که تقریبا نیمی از سال خشک و نیمی دیگر مرطوب می باشد. براساس گزارشات ایستگاه کلیماتولوژی سیمان سپاهان، متوسط بارش سالیانه این منطقه طی 30 سال گذشته برابر با 148 میلیمتر بوده است. و بیشترین بارش در آذر ماه برابر با 8/26 و کمترین متعلق به خرداد ماه با 7/0 میلیمتر بوده است.