30

چشم انداز طبیعی روستا

روستای طاد دارای ویژگی های خاصی چون ، زمین های مرغوب کشاورزی ، نزدیکی به رودخانه زاینده رود و قرارگرفتن در دامنه کوه است که  باعث جذب انسان ها وسکونت در این منطقه شده است . براساس کاوش های باستان شناختی عمر حضور انسان در این منطقه (لنجان)  به حدود چهل هزار سال پیش بر می گردد . نتایج کاوش های باستان شناختی در غارهای قلعه بزی در 5 کیلومتری جنوب شرق روستای طاد به خوبی این موضوع را اثبات کرده است.

این بافت ارزشمند در دامنه کوه طاد شکل گرفته و تا  شروع زمین های کشاورزی ادامه می یابد.علت شکل گیری روستا در دامنه کوه به چند دلیل بوده است. نخست: حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ، دوم بالا بودن سطح آب های زیرزمینی به دلیل نزدیکی به رود خانه زاینده رود ،  سوم حفاظت از روستا در مقابل تهاجم بیگا نگان و چهارم  جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به پی و دیوار های خشتی. بنابراین از جادبه های طبیعی روستا می توان به وجود مرازع و باغ های سطح روستا و کوه های اطراف روستا اشاره نمود