30

بازار

بازارچه روستا در روزهای سه شنبه در سطح روستا دایر می باشد که روستاییان میتواند مایحتاج اولیه خود را خریداری نمایند.