30

پارک

روستای طاد دارای سه پارک می باشد که بر شرح زیر می باشند:

پارک بوستان بسیج

پارک حمام

پارک کوهستانی