30

صنایع دستی روستا

در روستای طاد سنت قالی بافی از گذشته مروسم بوده است که در حال حاضر توسط بانوان و به شکل محدود تری و در منازل به صوزپرت شخصی انجام می گیرد . از هنرهای دستی بانوان روستا میتوان به خاتم کاری، قیروه کوبی اشاره نمود که یک واحد کارگاه فیروزه کوبی و خاتم کاری بانوان نیز در همین راستا در سطح روستا دایر می باشد.